HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei de Kei 

Om de Kei nummer: 137. Uit De Bron van woensdag 12 januari 2000, 37e jaargang nummer 1.

Vorige Index Volgende
OPEN BRIEF.
Gaarne wens ik u een heel gelukkige en gezonde nieuwe eeuw toe.
Tijdens de kerstvakantie werd ik op de open dag van het nieuwe tijdlaboratorium in de gelegenheid gesteld aan een nieuwe machine te prutsen. Men kon daar een brief posten aan mensen in de verleden tijd. Waarschijnlijk omdat ik niet zo bedreven was met het instellen van de jaartallen, kwam er tot mijn verbazing een brief uitrollen, die ik graag hierbij in zijn geheel laat volgen. Aangezien het onderwerp van de brief betrekking heeft op met name de Bronkerk, meen ik er goed aan te doen, de oorspronkelijke brief aan deze mensen te overhandigen.
Uwe Kijker.
- o - o - o - o - o -
Ugchelen, 23 december 2099
Beste mensen,
Deze missive komt niet zoals gebruikelijk, tot u via de gewone berichtentransplant, maar zoals men 100 jaar geleden hier en daar nog deed, op papier. Ik probeer ook in de taal te schrijven, die men een eeuw geleden nog toepaste. Vandaar de ouderwetse aanhef van "Beste mensen".
Bij de overgang naar de volgende eeuw is een terugblik op het afgelopen tijdperk wel gebruikelijk. Als ik alleen al bedenk, wat er in de afgelopen eeuw is gebeurd, is het moeilijk om je voor te stellen wat er in de volgende honderd jaar zich hier in onze gemeente zal afspelen. Alleen al onze bevolkingsgroei. In het begin van deze maand bedroeg het aantal inwoners van onze deelgemeente 21500!
Rond 1900 bedroeg het bevolkingsaantal van Ugchelen ongeveer 630 personen en afgemeten op het aantal van ongeveer 100 personen in 1800 en bij de eeuwwisseling in 2000 3676 mensen, zou het betekenen, dat Ugchelen rond 2200 ongeveer 125.000 zielen zal tellen.
Ik zou niet weten, waar al die mensen zouden moeten wonen; nog afgezien van het feit, dat onze kweekvijver voor ons voedsel op de maan binnen enkele jaren uitgeput zal raken. Het ziet er volgens de huidige ontwikkelingen voorlopig niet naar uit, dat wij andere voedselbronnen in andere zonnestelsels kunnen aanboren. Misschien dat de expeditie, die medio volgend jaar zal starten volgens het wereldvoedsel program, daar uitkomst in zal brengen.
Nu is de deelgemeente nummer 39 van nummer 73 (was vroeger Apeldoorn, zoals de ouderen zich wellicht nog herinneren) gevestigd in de nieuwe glasachtige halfronde koepels. Zoals de meesten van u wel zullen weten, bestaan deze koepels uit een milieuvriendelijk soort kunststof, welk zuurstofrijke lucht doorlaat en tegelijk het hemelwater alleen 's nachts doorlaat in de gewenste hoeveelheid en tegelijk zuivert van de ongewenste stoffen.
Gelukkig hebben wij tot nu toe voor onze wijk 39 de naam Ugchelen kunnen behouden. Twee eeuwen geleden bestond er nog niet eens een Bronkerk. Maar dat nu de Bronkerk tot Ugchelens beschermd dorpsmonument is verklaard komt eigenlijk, doordat de buurtraad "Rond de Kei" dit een aantal jaren geleden heeft voorgesteld. Deze Buurtraad zijn we daar erg

erkentelijk voor. Onze Oecomenische afdeling bestaat nu al bijna honderd jaar en de leiding hiervan is erg benieuwd naar uw mening, om verder te gaan op de ingeslagen weg.
Even een stukje historie:
Zo rond de vorige eeuwwisseling is het een goede gedachte geweest van de toenmalige dominees, de kerkgemeente te vragen, hoe het nu verder zou moeten gaan. Eén van die voorstellen was, aansluiting te zoeken bij de toen nog apart opererende Rooms Katholieke kerk. Zo werden al 100 jaar geleden gezamenlijke kerkdiensten gehouden, in navolging van wat al eerder bij het huwelijk van prins Maurits en Marilène in de Grote kerk in Apeldoorn is gedaan. Ook werd een start gemaakt met de verschillen in de toenmalige buurtvereniging op te heffen door een voorzichtig begin te maken met de diverse afdelingen, die onze deelgemeente nu kent. Deze afdelingen, vroeger ook verenigingen genaamd, hebben zich alleen door de kenmerken zoals cultuur, recreatie en religie kunnen handhaven. De verschillende geloofszuilen, waaronder de joodse, islamitische en christelijke diensten werken, zijn nu bezig om samen op weg te gaan.
Wist u, dat er nog geen eeuw is voorbijgegaan, dat dit geheel ondenkbaar was? Maar na de verschrikkelijke oorlogen, die eigenlijk niets met godsdienst te maken hadden en die de afgelopen decennia hebben gewoed, zal het nu wel veranderen; de meningen zijn daarover drastisch aan het wijzigen.
Rond het jaar 2000 braken nog mensen in de toenmalige Bronkerk zich het hoofd over de aanschaf van een orgel en u kunt zich misschien nog herinneren, dat het apparaat niet lang daarna werd vervangen door een eveneens kostbaar, althans voor die tijd, instrument. Rond die tijd werd ook de nu gebruikelijke zang- en dansmuziek ingevoerd.
Gelukkig heeft de deelgemeente nu besloten tot aanschaf van een nieuwe toner, waarvoor u een specificatie in uw belastingaanslag vindt via de lokale mailing.
Een ander aspect is de toenemende vergrijzing. Ik gebruik hierbij een ouderwets woord, want in de vorige eeuw werden de mensen nog grijs, als ze ouder werden. Men sprak over "oud" bij de leeftijd van 70 jaar, terwijl er nu nog zat mensen zijn, die zich dat kunnen herinneren!
Deze mensen zullen zich wellicht ook nog de kindernevendiensten herinneren. De kinderen kregen toen apart van de ouderen een dienst, speciaal op hun gericht. De diensten zonder kinderen zijn nu bijna niet voor te stellen. Men heeft ook niet kunnen bevroeden, dat daarna de periode kwam, dat de voortplanting stagneerde. Weet u nog van de leegstand in de scholen, dat is immers nog niet zo lang geleden? Gelukkig is daarna de uitvinding gekomen met hormoon Plus, dat de mensheid tot uitsterven behoedde. Nu kunnen we zelf bepalen hoe we ons leven inrichten en de kindersterfte op aarde is vrijwel uitgebannen.
Uwe Kijker III

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".

Vorige Index Volgende

Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen